دارای 12 تیر و این محصول دو تیکه می باشد که هر تیکه 50 سانت است