جنس دسته از چوب گردو و چنار و جنس تیغه از جنس راش - رنگ سیلرکیلر