جنس پارچه اتوبانی - لطفا سایز خود را در قسمت توضیحات اعلام کنید