جنس چوب : راش- رنگ : سیلر کیلر - اندازه : 100 سانتی متر - تیغه کمی قوس دارد