جنس چوب : صنوبر - رنگ : قهوه ای سیلر کیلر - اندازه : 100 سانتی متر - قوس دار