با قابلیت قرار دادن دو عدد شمشیر-چوب 2 متری -نانچیکو-شوریکن - چاقو و ...