چوب تا اندازه 180 سانتی متر و قطر 25 میلی متر جا می شود