شماره یک ، برای قد ۱۰۰ تا ۱۲۵ ، وزن ۲۰ تا ۳۵ - شماره دو برای قد ۱۲۵ تا ۱۵۰ ، وزن ۳۵ تا ۵۰ - شماره سه برای قد ۱۵۰ تا ۱۷۰ ، وزن ۵۰ تا ۷۰ - شماره چهار برای قد ۱۷۰ تا ۱۹۰ ، وزن ۷۰ تا ۹۰