شماره یک برای قد ۱۰۰ تا ۱۲۵ وزن ۲۰ تا ۳۵ - شماره دو برای قد ۱۲۵ تا ۱۵۰ وزن ۳۵ تا ۵۰ - شماره سه برای قد ۱۵۰ تا ۱۷۰ وزن ۵۰ تا ۷۰ - شماره چهار برای قد ۱۷۰ تا ۱۹۰ وزن ۷۰ تا ۹۰